Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Skowrodzie Południowej