Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2727 E odcinek Złaków Kościelny – Mastki

Zadanie pod nazwą „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2727 E odcinek Złaków Kościelny – Mastki”, dofinansowane jest Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 350.000,00 zł .

W ramach realizacji zadania planowany jest remont drogi powiatowej nr 2727E na odcinku Złaków Kościelny -Mastki od 1+870 do km 3+520 o długości 1650 mb . – poprzez położenie nowej nakładki asfaltowej; szerokość poboczy do 0,75 mb. – remont części poboczy poprzez ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szer. 0,75 m z kruszywa łamanego warstwą grubości 10 cm z kruszywa łamanego, remont mijanek oraz krawędzi poprzez wymianę istniejącej nawierzchni, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp, oznakowanie pionowe

Skip to content