Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno 2023 r.

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Chąśno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Chąśno zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej ilości kg:

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach,
  • worków Big Bag.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin oraz agrowłókniny!!!

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania, Urząd Gminy Chąśno zastrzega prawo zaprzestania zbiórki w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2023 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Chąśno od 30.01.2023 r. do 10.02.2023 r. Wraz z wnioskiem o nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno należy złożyć wypełnioną informację o otrzymanej pomocy de minimis od 2021 r.

Jednocześnie informuje się, że po zebraniu wniosków od Państwa zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia  w NFOŚiGW w Warszawie. Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany jesienią 2023 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

Skip to content