RODO

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY CHĄŚNO z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych, wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Chąśno oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Chąśno.

W związku z realizacją obowiązków określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą oraz o przysługujących prawach z tym związanych
Administratorem  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Chąśno, który mieści się pod adresem Chąśno 55, 99-413 jest Wójt Gminy.

 
 W Urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych i jeśli będzie Pani/Pan miał wątpliwości co do tego, jakie Pani/Pana dane przez Urząd są przetwarzane, jakie Pani/Panu przysługują uprawnienia, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z adresu ido@gminachasno.pl


 Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Chąśno przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzania danych osobowych, to w każdym momencie może Pani/Pan ją cofnąć. Zgoda ma charakter dobrowolny. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Natomiast w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa czy umowy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie,  realizacji umów, zaś  w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody ( zgodnie z celem określonym w zgodzie oraz tylko w tym zakresie)


Pani/Pana dane osobowe, które są przetwarzane przez Urząd, mogą zostać udostępnione  organom władzy publicznej – jeśli taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, które są stroną umów zawartych z Urzędem Gminy.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana, może Pani/Pan skorzystać z następujących uprawnień:

  • prawa dostępu do danych osobowych, które daje możliwość również uzyskania ich kopii.
  • prawa do żądania sprostowania  czyli poprawienia  danych osobowych – w przypadku gdy są one nieprawidłowe czy  niekompletne.
  • prawa do żądania usunięcia danych osobowych (skorzystać z prawa do bycia zapomnianym),  w przypadku kiedy na przykład dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  •  prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, kiedy między innymi  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych
  • prawa do przenoszenia danych
  • prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, kiedy zachodzi obawa, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Pani/Pana dane nie będą profilowane, mogą być przetwarzane przez Urząd w sposób zautomatyzowany.

Skip to content