Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Skowrodzie Południowej

W dniu 29 listopada 2022 roku Gmina Chąśno podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Skowrodzie Południowej” mającego na celupoprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Chąśno poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowę SUW. Projekt realizowany jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno–ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 2,30 km, odcinek sieci kanalizacji w miejscowości Goleńsko o długości 0,61 km oraz zmodernizowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Skowroda Południowa.
Całościowy koszt inwestycji wynosi 5.437.830 zł, dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowalnych – 4.421.000,00 zł.
Skip to content