Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy- dokumenty

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od 16 marca 2022r.

Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną
w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się na ich pisemny wniosek numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania poniżej)
 • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie
 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost
  z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
  i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego)

Opłaty administracyjne:

– nie dotyczy –

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

Urząd Stanu Cywilnego
Chąśno 55, 99-413 Chąśno
Pokój nr 16

Tryb odwoławczy:

– nie dotyczy –

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz.583)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.)

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej,  zezwolenie na  pobyt czasowy,  status uchodźcy,  ochronę  uzupełniającą, zgodę na  pobyt tolerowany.  Nie przysługuje także obywatelom Ukrainy,  którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia w/wym. wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Gminy Chąśno z wypełnionym wnioskiem i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odciski palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL można jednocześnie uzyskać profil zaufany.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Klauzula informacyjna PESEL w języku polskim

Klauzula informacyjna PESEL w języku ukraińskim

Wniosek o nadanie numeru PESEL w języku polsko-ukraińskim

Wniosek o nadanie numeru PESEL w języku polsko-rosyjskim

Skip to content