Przedszkolak

Gmina Chąśno od 1 lutego 2014 r. realizuje projekt pt. „Przedszkolak” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i Poddziałania 9.1.1. Zminiejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w gminie Chąśno poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W celu podniesienia standardowej opieki przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w Błędowie i w Mastkach, wymienione oddziały przedszkolne zostaną wyposażone w odpowiednią infrastrukturę.

W ramach realizowanego projektu pt. „Przedszkolak” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w odziałach przedszkolanach w szkole w Błędowie i w Mastkach zostanie wykonana:

· Organizacja placu zabaw –zakup zabawek wielofunkcyjnych z pomostem ruchomym, zjeżdzalnią i zadaszeniem, hybotka i 2 ławki;
· Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie sali przedszkolnej i toalet do potrzeb dzieci młodszych oraz modernizacja toalet dla personelu;
· Wyposażenie – zakup mebli dostosowanych do potrzeb dzieci młodszych oraz sprzętu ICT, kompletu zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zestawu wypoczynkowego.
Realizowany projekt ma na celu podniesienie standardu oddziałów przedszkolnych umożliwiających obięcie opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-4 lat.

Skip to content