Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko

W dniu 16 marca 2021 roku Gmina Chąśno podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleńsko” mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz  poprawę środowiska naturalnego poprzez budowę ujęcia wody wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody, a także budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Projekt realizowany jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach zadania wybudowane zostało ujęcie wody wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody, także odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Całkowita wartość zadania wynosi 764.368,70 zł, z czego dofinansowanie 396.967,00 zł.

Skip to content