OSP Karsznice

Operacja pt. „Zakup wyposażenia do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsznicach Dużych oraz organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych dnia 2 grudnia 2013 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsznicach Dużych – Beneficjentowi, została przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 25 tys. zł na realizację jednej operacji. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „GNIAZDO”, w ramach ogłoszonego konkursu wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy, w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych zobowiązała się do realizacji operacji pt. „Zakup wyposażenia do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsznicach Dużych oraz organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności”, której celem jest: umożliwienie mieszkańcom Karsznic Dużych i Małych uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi oraz integracja mieszkańców wsi poprzez wyposażenie sali OSP w Karsznicach Dużych oraz poprawa jakości życia i integracja lokalnej społecznosci poprzez organizację spotkania integracyjnego”.

Skip to content