Festyn Rodzinny

Operacja pt. „Utwardzenie kostką betonową placu przed budynkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie – pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej”
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

….Gmina Chąśno dnia 7 listopada 2013 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gminie Chąśno – Beneficjentowi, została przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 25 tys. zł na realizację jednej operacji. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „GNIAZDO”, w ramach ogłoszonego konkursu wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy, w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

….Gmina Chąśnio zobowiązała się do realizacji operacji pt. „Festyn rodzinny – integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Chąśno”, której celem jest: umożliwienie mieszkancom Gminy Chąśno integracji, aktywizacji i promocji obszaru poprzez przygotowanie i obchody festynu rodzinnego w Gminie Chąśno. Uroczyste obchody festynu rodzinnego w Gmine Chąśno wpłyną na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Zostaną zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców gminy Chąśno. Wspólne uczestnictwo mieszkańców gminy Chąśno i pobliskich okolic wpłynie na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Mieszkańcy poczują dumę ze swojego dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Zorganizowany festyn wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich oraz będzie okazją do promowania obszarów wiejskich.

Skip to content