Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Chąśno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gminachasno.pl 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Chąśno
Chąśno 55
99-413 Chąśno

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

 Ułatwienia na stronie  internetowej

Strona internetowe posiadają następujące ułatwienia:

 • wysoki kontrast
 • negatywny kontrast
 • skala szarości
 • jasne tło
 • podświetlone linki
 • czytelna czcionka
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez Urząd Gminy Chąśno.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Klimkiewicz 
e-mail: malgorzata.klimkiewicz@gminachasno.pl 
Telefon: (46) 838-14-23

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Kajak, michal.kajak@gminachasno.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 838-14-23.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Chąśno mieści się  w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.
Do budynku prowadzi jedno wejście.
Do wejścia prowadzą schody. Szerokość drzwi wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem Urzędu Gminy są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Skip to content