DECYZJE

Decyzja o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać dane i informacje określone art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), tj.:określenie terenu inwestycji i obszaru na, który inwestycja będzie oddziaływać,określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do wniosku zostaną dołączone umowy zawarte między właściwą jednostkę organizacyjna a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia),określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (powierzchnią zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną, rodzaj technologii, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązania chroniące środowiskorodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji (np. pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka) lub energii (takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektroenergetyczne ) przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko),wykazanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,wykazanie posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnią gospodarstwa rolnego w Gminie Chąśno (w przypadku ubiegania się o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy związanej z gospodarstwem rolnym),

OPŁATY: 
decyzja dotycząca budynków mieszkalnych – zwolnione od opłatydecyzja dotycząca budynków i budowli wraz z urządzeniami budowlanymi technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym, budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej, pozostałych przedsięwzięć – 107 zł

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Urząd Gminy Chąśno, pokój nr 10, tel. (46) 838-14-25

TERMIN ODPOWIEDZI: 
1 miesiąc (nie wlicza się do terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron), a w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta, który wydał decyzję.

UWAGI: 
Opis procedury:
ustalenie stron postępowania,wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – zawiadomienie zainteresowanych stron (w zasadzie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich),uzgodnienie inwestycji z wojewodą, zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych,ewentualne uzgodnienie inwestycji przez kompetentne organy np. wojewódzkiego konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora przyrody, powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starostą,przyjecie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji,wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca),przyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,uprawomocnienie decyzji.

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pół. zm.)ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyZałącznik graficzny obejmujący teren przyszłej inwestycji

Skip to content