Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Chąśno

Wójt Gminy Chąśno

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji

projekcie pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Chąśno”

Na realizację projektu Gmina Chąśno będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
W ramach naboru przewiduje się wsparcie do 100 lokalizacji (jednak nie więcej niż do wartości 5 mln zł wniosku składanego przez Gminę) na terenie gminy w zakresie instalacji fotowoltaicznych (o mocy maksymalnej do 9,9 kWp w zależności od możliwości montażu i zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego) wraz magazynem energii i powietrznych pomp ciepła. Osoby zainteresowane deklarują pokrycie wkładu własnego zgodnie z regulaminem naboru ok. 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji oraz niezbędnych kosztów niekwalifikowanych.

Gmina Chąśno zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie deklaracji udziału.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

  • mieszkać w gminie Chąśno i posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gminy Chąśno, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku objętym projektem,
  • nie posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Chąśno z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 30.08.2023 roku). W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia deklaracji udziału w projekcie (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

Deklaracje należy złożyć do 15.09.2023 r.

w pokoju nr 3 (Sekretarz) Urzędu Gminy Chąśno, Chąśno 55

w godzinach 7.00 -14.00.

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku większego zainteresowania o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu
z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych, z powodu rezygnacji lub z innego powodu wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Jeśli wynik przeprowadzonej analizy technicznej będzie pozytywny, podpisywane będą umowy wewnątrz-projektowe.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Chąśno (pok. nr 3 (parter) lub pod nr telefonu 46 838 14 23 wew. 17).

 Wójt Gminy

/-/ Dariusz Reczulski

Załączniki do pobrania:

Ankieta PC 18.08.2023 (DOC)

Ankieta PV+M (DOC)

Deklaracja-OZE Gmina (DOC)

Skip to content