Projekt pt. „Indywidualizacja – nauka i rozwój”

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-007/11 pt. „Indywidualizacja – nauka i rozwój”współfinansowany przez Unię Europejskąze środków  Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiProjekt pt. „Indywidualizacja – nauka i rozwój”

Gmina Chąśno od 13.02.2012 r. realizuje projekt pt. „Indywidualizacja – nauka i rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Realizatorem projektu jest Gmina Chąśno, natomiast projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Błędowie i w Mastkach. 

Cel główny projektu
Cel główny projektu to zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Chąśno. 

Cele szczegółowe projektu
Zapewnienie każdemu dziecku indywidualizacji procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb poprzez realizację trzech rodzajów zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Chąśno:Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 

W celu przeprowadzenia w/w zajęć Szkoła Podstawowa w Mastkach i w Błędowie zostanie doposażona w sprzęt specjalistyczny służący do realizacji dodatkowych zajęć. Ponadto zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane na zajęciach realizowanych przez kolejne roczniki

Istotą projektu jest realizacja dodatkowych zajęć, których program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt ukierunkowany jest na indywidualną pracę z dzieckiem poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.  

Biuro projektu:
Urząd Gminy Chąśno
Chąśno 5599-413 Chąśno
Tel. 46/8381423
Fax. 46/8381364

Skip to content