styczeń 2023

fuel, pump, energy

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Urząd Gminy w Chąśnie przypomina, że od 01.02.2023 roku do 28.02.2023 roku /I półrocze 2023 roku/ będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi: 132,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych …

Zwrot podatku akcyzowego 2023 Read More »

Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno 2023 r.

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Chąśno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Chąśno zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej ilości kg: Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki …

Nieodpłatny odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Chąśno 2023 r. Read More »

Dostępny samorząd

W dniu 15 listopada 2022 r. Gmina Chąśno podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności Urzędu Gminy Chąśno dla osób ze …

Dostępny samorząd Read More »

„Sołectwo na plus” na 2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r. Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego …

„Sołectwo na plus” na 2023 r. Read More »

„Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Rekrutacja do projektu trwa do 7 lutego 2023 r. Celem Akademii Liderów Województwa Łódzkiego …

„Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” Read More »

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego w 2024 roku

Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na trenie miasta Łowicza zapewniających świadczenie ludności usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w pierwszym półroczu 2024 roku. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących w pierwszym półroczu 2024 roku na terenie powiatu łowickiego.

Skip to content