„Sołectwo na plus” na 2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wszelkie pytania można kierować:

– pod adresem email: solectwonaplus@lodzkie.pl

– telefonicznie  42-291-97-69, 42-291-97-71, 42-663-35-70, 42-663-35-74

Regulamin

Druk zgłoszenia (DOC), (DOCX), (ODT)

Klauzula RODO

Ogłoszenie naboru zostało zamieszczone  na stronie https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023  

Skip to content