RODZINA 500+

Świadczenie wychowawcze tzw. RODZINA 500+

 Jak ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

 • Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chąśnie,
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chąśnie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 roku

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Czas trwania pierwszego okresu , na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego:  od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017 roku.
 

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

 • W bieżącym okresie, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwającym od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku
  Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, na każde drugie i kolejne dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, bez dodatkowych warunków.
 • W rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 800 złotych lub 1200 złotych
   (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) świadczenie to przysługuje również na pierwsze dziecko, lecz należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. 
 • Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) zamieszkujący na terenie GMINY CHĄŚNO.

Od czego zależy przyznanie świadczenia wychowawczego?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin „pełnoletni” nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego –art. 10 § 2 kodeksu cywilnego)
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym  stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia wychowawczego w  bieżącym okresie trwającym od1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017 roku:

 • 500 złotych na dziecko

Jak jest przyznawane świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu , na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia .
 

W przypadku  złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 1 kwietnia  2016 roku do 1 lipca 2016 roku, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego?

Wypłata świadczenia wychowawczego  podlega wstrzymaniu w sytuacji, gdy:

 • Osoba, otrzymująca to  świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
 • Osoba, która otrzymuje to świadczenie nie podejmuje świadczenia wychowawczego przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
 1. Wymagane dokumenty
 2. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko:
  • Potwierdzenie tożsamości – wypis z dokumentu tożsamości dokonuje pracownik Ośrodka
 3. W przypadku ubiegania sią o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne   dziecko należy dostarczyć:
  • Potwierdzenie tożsamości – wypis z dokumentu tożsamości dokonuje pracownik Ośrodka
  • Dokumenty dotyczące dochodów w 2014 roku (m.in. nakaz podatkowy za 2014 rok, PIT Uzupełniający za 2014 rok)
  • Dokumenty potwierdzające utratę dochodu (m.in. Świadectwo Pracy, PIT 11 za 2014 rok)
  • Dokumenty potwierdzające uzyskania dochodu (m.in. Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, rozpoczęcie działalności gospodarczej, decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, )
  • Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Stan cywilny  (wymagane dokumenty):

 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 • rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

Współmałżonek zaginął:

 • aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny do 25 roku życia wspólnie zamieszkających dla rodzin ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY :
 

 • oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) m. in.:
  • dochody z gospodarstwa rolnego (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały) :
   • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (ROK 2014)
  • zasiłki chorobowe z KRUS (w 2014 roku),
  • alimenty na rzecz dzieci (w 2014 roku),
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (w 2014 roku),
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (w 2014 roku),
  • świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (w 2014 roku),
  • stypendia socjalne i naukowe (w 2014 roku),
  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –należy dostarczyć PIT UZ za 2014 rok do wglądu,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński , o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • oświadczenia członka rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu m. in.:
  • umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło,
  • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • dokumenty potwierdzające utratę dochodu m. in.:
  • PIT 11 za 2014 rok
  • Świadectwo Pracy

Inne dane:

 • Alimenty świadczone na rzecz innych osób/zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami:
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonego przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

WAŻNE!

W przypadku wystąpienia zmian mających  wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w szczególności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia) osoba otrzymująca to świadczenie wychowawcze jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji- koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Skip to content