2023-12-14

Wywóz nieczystości ciekłych

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych Wójt Gminy Chąśno informuje, właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowy zbiornik (szambo) o możliwości odpłatnego zlecenia usługi wywóz nieczystości ciekłych uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Chąśno na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych. Wskazane podmioty po zleceniu usługi podpiszą umowę z właścicielem nieruchomości i wystawią fakturę. Wykaz …

Wywóz nieczystości ciekłych Read More »

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chąśno

Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia …

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chąśno Read More »

Skip to content