Wywóz nieczystości ciekłych

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chąśno

Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Chąśno na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku/ faktury za wywóz nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie z ustawą Gmina ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie wykonania obowiązku kontroli na Gminę może być nałożona kara pieniężna w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Chąśno w 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024r.

Należy pamiętać, że posiadane faktury/ rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chąśno znajduje się na stronie internetowej Gminy Chąśno – https://gminachasno.pl/index.php/wywoz-nieczystosci-cieklych/

Kontrola szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków przez gminy oparta będzie na weryfikacji dokumentacji. Właściciele nieruchomości będą musieli przedstawić:

  • umowy podpisane z firmą asenizacyjną — ważne jest, aby usługi wykonywane były przez przedsiębiorstwa posiadające do tego stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • dokumenty potwierdzające regularność i częstotliwość opróżniania szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków — podstawą są tu faktury/ rachunki za usługę;
  • liczbę osób przebywających w gospodarstwie domowym;
  • liczbę osób zameldowanych na danej nieruchomości;
  • ilość wody, jaką pobierają mieszkańcy niepodłączeni do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Chąśno informuje, właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowy zbiornik (szambo) o możliwości odpłatnego zlecenia usługi wywóz nieczystości ciekłych uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Chąśno na prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych.

Wskazane podmioty po zleceniu usługi podpiszą umowę z właścicielem nieruchomości i wystawią fakturę.

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chąśno

l.p.NAZWAADRESTELEFONOkreślenie stacji zlewnej
1.Zakład Oczyszczania MiastaW.W. Dymek i J. Igielski Spółka JawnaUl. Nadbzurzańska 999-400 Łowicz46 837 41 01Stacja zlewna na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu ul. Filtrowa 1
2.PreZero Service Centrum Sp. z o.o.z siedzibą ul. Łąkoszyńska 12799-300 KutnoOddział w ŁowiczuUl. Armii Krajowej 4999-400 Łowicz46 830 35 25Stacja zlewna na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu ul. Filtrowa 1
3.ROL-POL-TRANSArkadiusz KozaKarsznice Duże 1199-413 Chąśno691-376-515691-394-808Stacja zlewna w Goleńsku

Skip to content