Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Gmina Chąśno informuje, iż w wyniku oceny merytorycznej projektu pn. „Ochrona powietrza w Gminie Chąśno poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” (montaż paneli fotowoltaicznych, solarów słonecznych oraz pieców na pellet) uzyskała 96,10% maksymalnej liczby punktów. W związku z powyższym przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy.

Ponadto zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, w przypadku gdy prosument w terminie do 31 marca 2022 r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c tej ustawy, z uwzględnieniem ust. 6., korzysta z rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

1) większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

2) nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Skip to content