OSP Karsznice

Operacja pt. „Zakup wyposażenia do sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karsznicach Dużych oraz organizacja spotkania integracyjnego dla lokalnej społeczności”
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Strony