Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r.

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 02 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 W gminie Chąśno realizacją tego zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chąśnie.

Wnioski  można składać:

·         tradycyjnie w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie,  od poniedziałku – do piątku, w godzinach od.7.00 – 15.00.

·         elektronicznie   – wniosek ten należy opatrzyć  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
  • 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
  • 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym  minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie  pod numerem telefonu: 46 838 14 23, wew. 11.

Pobierz WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (PDF)

Skip to content