Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

W dniu 27 października 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Chąśno a Samorządem Województwa Łódzkiego na przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Chąśno poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Skowroda Południowa”, w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Gminie Chąśno – Beneficjentowi, została przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, jednak nie więcej niż 75 % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Realizacja zadania wpływa na redukcję wpływu ścieków na środowisko poprzez wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach: Mastki, Chąśno i Błędów oraz modernizację systemu dostawy wody poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Skowrodzie Południowej.

Wójt Gminy Chąśno
/-/ Dariusz Reczulski

Skip to content