Ewidencja Ludności

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Wymagane dokumenty:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość,
 2. Książeczka wojskowa,
 3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego,
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Uwagi:

 1. W przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu, podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie przedłożyć poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego).
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960).

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY (POWYŻEJ 3 MIESIĘCY)
Wymagane dokumenty:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 2. Książeczka wojskowa,
 3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałe) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (właściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 1. W wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
 2. W wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.

Uwagi:

 1. W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
 2. Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
Wymagane dokumenty:

 1. Aktualny paszport, karta pobytu stałego lub czasowego,
 2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, wskazujący osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 1. w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
 2. w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
Wymagane dokumenty:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty).
 2. Książeczka wojskowa.
 3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.

Opłaty:
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
 2. w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego,
 3. wymeldowania dokonuje się osobiście.
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o wymeldowanie.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić wymeldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałej) wskazujący osobę posiadającą prawo do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł

Miejsce złoenia dokumentów:
Urząd Gminy Chąśno

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po uprawomocnieniu się ostatecznej decyzji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Wojewody Łódzkiego

Uwagi:
Podanie składa osoba posiadająca prawo do lokalu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 ze zm.).

Skip to content