Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina, że zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną t.j. działalność na poziomie gospodarstw, obejmującą między innymi produkcję, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby powinny złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Wniosek powinien zawierać:
• imię i nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania
• numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych (ARiMR)
• określenie rodzaju i zakresu działalności, w tym rodzaje żywności, która ma być przedmiotem produkcji i obrotu
• określenie lokalizacji gospodarstwa, czyli miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-lowicz

BRAK AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O WPISIE GROZI KARĄ FINANSOWĄ!

Prosimy podmioty prowadzące na terenie powiatu łowickiego działalność z zakresu produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich czy też przetwórstwa, które nie posiadają zaświadczenia o wpisie do rejestracji działalności o jak najszybsze złożenie odpowiednich wniosków do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu ulica Podrzeczna 24.

Skip to content