Pozostałe formy pomocy

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu
 
Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która stara się pomóc osobom uzależnionym bądź nadużywającym alkoholu, a także  rodzinom, w których występuje  wymieniony problem.
 
Do zadań GKRPA w ramach działań wynikających z instytucji prawnej  zobowiązania  do  leczenia należy:
 - Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu.
- Wezwanie na rozmowę i pouczenie  o konieczności leczenia.
- Skierowanie osoby zgłoszonej na badanie przez biegłą w celu wydania  opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
- Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydana przez biegłą.
- Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.