Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF:
• na obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia, czyli obszarach wymienionych w cz. II, III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE.
oraz
• na obszarze ochronnym, czyli na obszarach wymienionych w  cz.  I  załącznika do decyzji KE 2014/709/UE i w pozostałej części terytorium Polski.
 
Rozdział I
pkt 1) zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału:
 
A) Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;
B) Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad  bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;
C) Minimalne      wymagania      przy      patroszeniu      dzików      zostały       opisane w pkt 2) Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia;
D) Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy  nasuwające  podejrzenie  wystąpienia  ASF,  po  dokonaniu  oględzin   i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji;
E) Na    obszarze    ochronnym    obowiązują    zasady     bioasekuracji     opisane w pkt 2), przy czym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku;
F) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia należy  dokonywać  patroszenia  dzików zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań, stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 12/2017
 
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego  z  dnia  30  listopada  2017 r., a samo patroszenie wykonać na folii lub innym szczelnym materiale.
 
pkt 2) zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia:
 
A) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;
B) Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;
C) Zaleca się umieszczanie patrochów  i  folii,  na  której  dokonano  patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;
D) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
 
Rozdział II
 
Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików poza obszarami wymienionymi w cz. II, III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE
oraz
całych dzików przed patroszeniem, na obszarach wymienionych  w cz. II   i III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE
z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików*)
 
1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;
2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;
3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane  w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;
4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;
 
Rozdział III
Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach wymienionych w cz. I, II, III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).
 
1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia  i   dezynfekcji   kół   środków   transportu    oraz    w    razie    konieczności    ich przestrzeni ładunkowej;
2. Tusze przetrzymywane  są  w  chłodni,   natomiast   patrochy   gromadzone   są   oddzielnie,   zapewniając   w   miarę   możliwości    ich    przetrzymywanie w temperaturze chłodni;
3. Patrochy  oznacza  się  w  sposób  pozwalający  na  ich  przyporządkowanie   do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;
4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;
5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy  lub   dzika   przed   patroszeniem,   należy   pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;
6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.
 
Rozdział IV
 
Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików.
1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.
2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.
3. Wszelkie   materiały   lub   sprzęt    użyte    do    pobierania    próbek    krwi,   po zakończeniu próbkobrania należy umyć a nastąpienie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.
 
Wytyczne załączone do pisma GIWz-403-455/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., należy stosować od dnia 10 sierpnia 2018 r.
Tym samym w dniu 9 sierpnia 2018 r. tracą moc Wytyczne, przekazane za pismem GIWz-403-144/2015(1) z dnia 11 czerwca 2015 r.
 
*) – miejsce przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików:  oznacza  punkt  skupu  dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inny zakład nadzorowany  przez  organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą  być  przechowywane  tusze  i/lub  skóry  dzików, zlokalizowany na obszarze zagrożenia, obszarze  objętym  ograniczeniami, obszarze     ochronnym,     jak     również     poza     obszarami      objętymi      restrykcjami  w związku z ASF.