Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
 
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane  do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe  przystosowane  do używania  łącznie  z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu  równej lub wyższej niż 12 ton,
przyczepy i naczepy, które łącznie z  pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
przyczepy i naczepy, które  łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą  niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
autobusy.
...Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane składać do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. W terminie 14 dni  skorygować deklaracje w razie zaistnienia zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
...Podatek płatny jest w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Osoby i jednostki opisane wyżej  są obowiązane  uiścić podatek od środków transportowych bez wezwania na rachunek: 
 
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ O/CHĄŚNO
 
29 9288 1112 1014 7164 2000 0010