Podatek od nieruchomości

...Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
 
grunty,
budynki lub ich części,
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
...Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użtki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
...Osoby fizyczne obowiązane są złożyć Wójtowi Gminy Chąśno informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności wygaśnięcie uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
...Podatek jest płatny w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek tutejszego urzędu: 
 
 BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ O/CHĄŚNO
 
29 9288 1112 1014 7164 2000 0010.
 
...Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  są obowiązane:
 
składać w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a w razie zmian - skorygować deklaracje w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia,
wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania - na rachunek tutejszej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w  terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek tutejszego urzędu:
 
  BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ O/CHĄŚNO
  29 9288 1112 1014 7164 2000 0010 
...Wysokość stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011 określa Uchwała Nr  XXXVI/177/10 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.