II Sesja Rady Gminy Chąśno

W dniu 28 listopada 2018 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy Chąśno na której zostały podjęte uchwały w sprawie:

1. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gmint Chąśno,
2. ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Gminy Chąśno,
3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. zmian w budżecie na 2018 rok,
6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chąśno na lata 2018-2021 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2018-2028,
7. ustalenia wysokości diet sołtysom w Gminie Chąśno,
8. ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy Chąśno.

Nagranie transmisji obrad II Sesji Rady Gminy Chąśno można obejrzec na stronie: https://gminachasno.sesja.pl/category/arch/.