Podatek leśny

...Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych  na wykonywanie  innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków  jako lasy.
 
...Osoby fizyczne są obowiązane złożyć  Wójtowi Gminy Chąśno informacje o lasach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.
 
...Podatek leśny jest płatny w terminach: do dnia 15  marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
...Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki , nieposiadające  osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu są obowiązane  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, Wójtowi Gminy Chąśno  deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia zmian skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 
...Wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek tutejszego urzędu:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ O/CHĄŚNO
 
29 9288 1112 1014 7164 2000 0010
 
...Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość  pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 
...Zwolnienia od podatku leśnego określa  art. 7  ust. 1  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 30 listopada 2002r.)