Podatek rolny

.Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć Wójtowi Gminy Chąśno informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie  obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu zmian. Podatek płatny jest w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego u sołtysów lub na rachunek tutejszego urzędu:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ O/CHĄŚNO
 
29 9288 1112 1014 7164 2000 0010
 
.Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
 
składać, w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a  jeżeli  obowiązek podatkowy powstać po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian - skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu tutejszej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.