XLII Sesja Rady Gminy Chąśno

W dniu 26 października 2018 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Chąśno, podczas której podjęto uchwały w sprawie:

  1. Podatku od nieruchomości;
  2. Podatku od środków transportowych;
  3. Podatku rolnego;
  4. Zmian w budżecie na 2018r.;
  5. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chąśno na lata 2018-2021 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2018-2028;
  6. Zmiany Statutu Gminy Chąśno;
  7. Szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.

Była to ostatnia sesja w starym składzie Rady. Kwiatami oraz wyrazami podziękowania pożegnano 3 radnych Gminy Chąśno: pana Piotra Malczyka, pana Wiesława Skomiała i pana Dominika Uczciwka oraz panią Irenę Kolos - radną Powiatu Łowickiego. Ponadto wręczono statuetkę panu Danielowi Dęgusowi, strażakowi KM PSP w Łodzi oraz druhowi OSP Chąśno Drugie, za bohaterską postawę, którą wykazał się na początku października. Zauważywszy mijany po drodze pożar budynku gospodarczego zatrzymał się oraz samodzielnie przystąpił do jego ugaszania, co  zapobiegło rozprzestrzenieniu się pożaru na sąsiadujący budynek mieszkalny.