Ewidencja Ludności

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
 
Opłaty:

Decyzja o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać dane i informacje określone art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), tj.:
określenie terenu inwestycji i obszaru na, który inwestycja będzie oddziaływać,

Strony