Festyn Rodzinny

Operacja pt. „Utwardzenie kostką betonową placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie – pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Przedszkolak

Gmina Chąśno od 1 lutego 2014 r. realizuje projekt pt. „Przedszkolak” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i Poddziałania 9.1.1. Zminiejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Strony