Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wypisy i wyrysy wydawane są na wniosek, do którego należy załączyć egzemplarz mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną.
OPŁATY:
 
30 zł - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
50 zł - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Urząd Gminy Chąśno, pokój nr 10, tel. (46) 838 14 23
PODSTAWA PRAWNA:

Podatek leśny

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:

  • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

Strony