Decyzja o warunkach zabudowy

WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać dane i informacje określone art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), tj.:
określenie terenu inwestycji i obszaru na, który inwestycja będzie oddziaływać,

Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wypisy i wyrysy wydawane są na wniosek, do którego należy załączyć egzemplarz mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną.
OPŁATY:
 
30 zł - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
50 zł - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Urząd Gminy Chąśno, pokój nr 10, tel. (46) 838 14 23
PODSTAWA PRAWNA:

Strony