Pozostałe formy pomocy

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu
 
Przy Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która stara się pomóc osobom uzależnionym bądź nadużywającym alkoholu, a także  rodzinom, w których występuje  wymieniony problem.
 
Do zadań GKRPA w ramach działań wynikających z instytucji prawnej  zobowiązania  do  leczenia należy:
 - Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu.
- Wezwanie na rozmowę i pouczenie  o konieczności leczenia.

Zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016  wynosi miesięcznie:


1)  89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
  4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
  5. Świadczenie rodzicielskie

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:
 

Ewidencja Ludności

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.
 
Opłaty:

Strony